Disclaimer

Wij danken u voor het bezoeken van onze website en het lezen van deze disclaimer. Greensprout is een onderneming van Ton Severrien en staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 76929590. Greensprout streeft ernaar de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren en wij verwachten hetzelfde van u. De aan Greensprout verbonden professionals, klanten en geïnteresseerden kunnen gebruik maken van onze website om er openbaar beschikbare informatie op te halen.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Greensprout spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Greensprout als portal fungeert, volledig en juist is. Greensprout is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Greensprout aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina’s of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina’s bevatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Greensprout geeft geen garanties van welke aard dan ook.

De website van Greensprout kan verwijzingen of hyperlinks naar andere sites bevatten die buiten het domein van Greensprout liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Greensprout. Greensprout is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Greensprout geeft geen garantie en aanvaardt generlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. Greensprout aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. Greensprout vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet (beperkt) belemmerde toegang tot de diensten van Greensprout en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van haar site. Greensprout is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Greensprout die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Greensprout in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Indien misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht, zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Indien hier volgens u sprake van is kunt u contact opnemen met de webmaster.

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Greensprout, behalve het materiaal dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier gebruikt wordt met toestemming. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Op onze website staan verschillende merken afgebeeld. Deze mogen niet worden gebruikt door andere (rechts)personen dan de eigenaar van het handelsmerk. Gebruik van een merk in strijd met het merkenrecht is verboden.
Op onze diensten voor opdrachtgevers en klanten zijn de algemene voorwaarden van Greensprout van toepassing. U kunt deze op aanvraag inzien.

Greensprout streeft naar de uiterste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina’s van onze website geen rechten worden ontleend. Greensprout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina’s van Greensprout kunnen links naar (commerciële en niet commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Greensprout is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Daarnaast behoudt Greensprout zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303) voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Copyright © 2019 Greensprout . Alle rechten voorbehouden.